• 10 czerwca, 2022

Dysbioza wirusowa u dzieci z nowo rozpoznaną celiakią

Wirusy są powszechnymi składnikami mikrobiomu jelitowego, modulującymi metabolizm bakterii gospodarza i oddziałującymi z układem odpornościowym, odgrywając możliwą rolę w patogenezie chorób o podłożu immunologicznym, takich jak celiakia (CeD). Celem tego badania była charakterystyka profilu wiromu u dzieci z nowo rozpoznanym CeD. Wykorzystaliśmy analizę metagenomiczną DNA wirusa w próbkach śluzówki i kału od dzieci z CeD i kontrolami oraz przeprowadziliśmy sekwencjonowanie przy użyciu zestawu do przygotowania biblioteki Nextera  XT . Obfitość log2-krotnych zmian obliczono stosując ekspresję różnicową i liniową wielkość efektu dyskryminacyjnego. Określono zróżnicowanie Shannona alfa i Bray-Curtis beta. Łącznie włączono 40 dzieci z CeD i 39 osób z grupy kontrolnej.
Znaleźliśmy wirusową dysbiozę zarówno w próbkach kału, jak i śluzówki. Przykłady znacznie liczniejszych gatunków w próbkach kału dzieci z CeD obejmowały ludzki poliomawirus 2,  fag Enterobacteria  mEpX1 i  fag Enterobacteria  mEpX2; podczas gdy gatunki mniej liczne obejmowały  fagi Lactococcus  ul36 i  fagi Streptococcus  Abc2.
Jednak w próbkach śluzówki żaden gatunek nie był istotnie związany z CeD. Różnorodność Shannona alfa nie różniła się istotnie między grupami z CeD i bez CeD, a różnorodność Bray-Curtis beta nie wykazała istotnego rozdziału między próbkami z CeD i bez CeD w próbkach śluzówki lub kału, podczas gdy separacja była wyraźna we wszystkich próbkach. Zidentyfikowaliśmy istotną dysbiozę wirusową u dzieci z CeD, co sugeruje potencjalną rolę w patogenezie CeD, co wskazuje na potrzebę dalszych badań.

Dimeryczny peptyd zasiedlający nowe naczynia nowotworowe GX1 wykazuje działanie antyangiogenne w nowych naczyniach siatkówki

Identyfikacja cząsteczek swoistych dla neounaczynienia siatkówki będzie promować terapię antyangiogenną o zwiększonej zdolności celowania. Swoistość prezentowanego na  fagach peptydu GX1 (cykliczny 7-merowy motyw peptydowy CGNSNPKSC) wobec nowych naczyń krwionośnych raka żołądka została szeroko potwierdzona zarówno in vitro, jak i in vivo. Aby zbadać potencjalne zastosowanie GX1 w terapii antyangiogennej ukierunkowanej na choroby związane z angiogenezą siatkówki, przeprowadziliśmy analizy immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne.
  • GX1 wykazał dodatnie barwienie w neounaczynieniu siatkówki w mysim modelu retinopatii wywołanej tlenem (OIR), jak również w szczurzych komórkach śródbłonka mikronaczyń siatkówki (RMEC), potwierdzając główną rolę receptora GX1 podczas angiogenezy siatkówki.
  • Zsyntetyzowano dimeryczny GX1 w celu zwiększenia powinowactwa wiązania do receptora GX1, a efekty antyangiogenne zbadano w RMEC in vitro oraz w neowaskularyzacji siatkówki w OIR in vivo.
  • Proliferację komórek oceniano za pomocą testu Cell Counting  Kit -8 (CCK-8), ujawniając, że w porównaniu z monomerem GX1, dimeryczny GX1 znacząco hamował proliferację RMEC (P < 0,05).
  • Odkrycie to można przypisać zwiększonej (P < 0,05) apoptozie indukowanej przez dimeryczną GX1 w RMEC na podstawie wyników uzyskanych z TUNEL, cytometrii przepływowej i analizy cyklu komórkowego.
  • W RMEC, migracja komórek in vitro i tworzenie rurek były znacząco hamowane po ekspozycji na dimeryczną GX1. Podawanie do ciała szklistego dimerycznej GX1 skutkowało większym zmniejszeniem neowaskularyzacji siatkówkowej in vivo niż podanie monomeru GX1 (P < 0,05).
  • Podsumowując, dimeryczna GX1 wykazywała silniejsze hamowanie angiogenezy niż monomeryczna GX1 i mogłaby być obiecującym środkiem w terapii antyangiogennej w chorobach związanych z angiogenezą siatkówki.

 Badanie fagowe przeciwciał bydlęcych przeciwko wirusowi pryszczycy i ich zastosowanie w konkurencyjnym teście ELISA do serodiagnostyki

Do serodiagnostyki wirusa pryszczycy (FMDV) powszechnie stosuje się kompetycyjny test ELISA (cELISA) oparty na przeciwciałach monoklonalnych (MAb), ponieważ umożliwia proste i powtarzalne wykrywanie odpowiedzi przeciwciał na FMDV. Jednak zastosowanie MAb pochodzenia mysiego jako odczynnika wykrywającego jest wątpliwe, ponieważ odpowiedzi przeciwciał na FMDV u myszy mogą różnić się strukturą epitopu i preferencjami od odpowiedzi u naturalnych gospodarzy, takich jak bydło i świnie. Aby wykorzystać naturalne przeciwciała pochodzące od gospodarza, skonstruowano prezentowaną na  fagach bibliotekę scFv z bydła opornego na FMDV i poddano dwóm oddzielnym panningom przeciwko inaktywowanym FMDV typu O i A. Późniejsze badania przesiewowe ELISA ujawniły przeciwciała scFv o wysokim powinowactwie specyficzne dla serotypu (O lub A), jak również te o swoistości panserotypowej.
FagoFlowEx Kit
FagoFlowEx Kit
Kiedy BvO17, przeciwciało scFv specyficzne dla FMDV typu O, zostało przetestowane jako odczynnik wykrywający w cELISA, z powodzeniem wykryło przeciwciała FMDV typu O zarówno w próbkach surowicy od zaszczepionego bydła, jak i świń zakażonych wirusem, z jeszcze wyższą czułością niż mysie przeciwciała MAb oparte na MAb komercyjny zestaw do wykrywania przeciwciał FMDV typu O  . Wyniki te pokazują wykonalność zastosowania naturalnych przeciwciał pochodzących od gospodarza, takich jak bydlęce scFv zamiast mysiego MAb w cELISA do serologicznego wykrywania odpowiedzi przeciwciał na FMDV u podatnych zwierząt.

Symetryczny czterowartościowy łącznik NATBA swoisty dla sulfhydrylu ułatwia kombinatoryczną  strategię „  zestawu narzędzi” do selekcji funkcjonalizowanych bicyklicznych peptydów na podstawie prezentacji fagowej

Sztywna konformacja ograniczonych bicyklicznych peptydów zapewnia szereg korzyści w porównaniu z większymi ligandami opartymi na białkach, w tym lepszą stabilność chemiczną, zwiększoną penetrację tkanek i szerszy zakres możliwych zastosowań. Strategie selektywnej modyfikacji chemicznej są w stanie rozszerzyć zakres zastosowań nie tylko w sposób terapeutyczny, ale także w celu opracowania nowych narzędzi do wychwytywania białek, bioobrazowania i celowanego dostarczania leków.
W niniejszym dokumencie opisujemy syntezę opartego na adamantanie, symetrycznego, czterowartościowego, specyficznego dla sulfhydrylu łącznika peptydowego. Opracowaliśmy dwuetapową strategię modyfikacji in vitro, która umożliwia generowanie różnie funkcjonalizowanych bicyklicznych peptydów. Ta strategia „zestawu narzędzi” została zastosowana do cyklizacji i funkcjonalizacji biblioteki peptydów kodowanych przez fagi mające sekwencję CX6CX6C. Po prezentacji fagowej przeciwko modelowemu celowi, wyizolowane peptydy wykazują silne sekwencje konsensusowe, co wskazuje na wiązanie specyficzne wobec celu. Nowo opracowany symetryczny łącznik czterowartościowy otwiera nowe możliwości kombinatorycznej selekcji i funkcjonalizacji bicyklicznych ligandów peptydowych o powinowactwie do praktycznie każdego celu.

Walidacja  zestawu do typowania fagów z otwartą ramką odczytu   do szybkiej identyfikacji opornego na metycylinę gronkowca złocistego (MRSA) w szpitalu trzeciego stopnia

Nadzór jest bardzo ważny, aby zapobiec szpitalnemu rozprzestrzenianiu się gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA), a źródła i drogi zakażenia były historycznie identyfikowane za pomocą molekularnego i epidemiologicznego genotypowania z elektroforezą żelową w polu pulsacyjnym. Jednak ostatnio opracowano fago-otwartą ramkę odczytu (POT). Tutaj zbadaliśmy, czy POT byłby przydatny do badania epidemii i transmisji MRSA. Dlatego zastosowaliśmy POT do 91 izolatów MRSA wykrytych w hodowlach od pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu od maja do października 2014 roku.

Frit Kit

FRIT-KIT Next Advance 1each 148.8 EUR

Column Packing Kit

PACK-KIT Next Advance 1pack 1242 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit TOKU-E Kit 319.2 EUR

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1332 EUR

Pesticide Kit Containing All 10 Multi-Compound Mixes

SPXPR-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 1923.18 EUR

CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS700A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS720A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS740A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

CAS510A-KIT SBI 1 Kit 966 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS750A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS770A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS790A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Cas9 SmartNuclease Extra Ligation Kit [includes 5x ligation buffer (10 ul) and Fast ligase (2.5ul)]

CAS9LIG-KIT SBI 1 Kit 183.6 EUR

Claritas PPT Grade Minerals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

SPXMT-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 237.12 EUR

PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN320A-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

Claritas PPT Grade Heavy Metals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

SPXHM-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 245.1 EUR

PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE620A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE622A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE624A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

vWF Acty. Kit

ABP-ACT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 513.6 EUR

vWF Ant. Kit

ABP-TOT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 472.8 EUR

PrecisionX Multiplex gRNA Cloning Kit

CAS9-GRNA-KIT SBI 10 rxn 534 EUR

hspCas9 AAVS1 Safe Harbor Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-hspCas9)

CAS620A-KIT SBI 1 kit 2582.4 EUR

PinPoint-FC System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN300A-1, FC200PA-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN300A-KIT SBI 1 Kit 3357.6 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN400A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN400A-KIT SBI 1 Kit 3357.6 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, GE601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN410A-KIT SBI 1 Kit 5202 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, CAS601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN412A-KIT SBI 1 Kit 5202 EUR

Filtration System 47mm Complete Assembly

5809/KIT Scientific Laboratory Supplies EACH 427.69 EUR

mRNAExpress mRNA Synthesis kit (5 reactions)

MR-KIT-1 SBI 5 reactions 1382.4 EUR

42 Component Terpene Kit in Methanol

CAN-TERP-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 287.28 EUR

Canadian Pesticide Kit Containing All 6 Mixes

CAN-CAN-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 758.1 EUR

AxioCam Erc5s rev 2, w/Accessory Kit

ZV-Erc5sAC-Kit MiTeGen 1 KIT 1611 EUR

ExoAb Antibody Kit (CD9, CD63, CD81, Hsp70 antibodies, rabbit anti-human) with goat anti-rabbit HRP secondary antibody

EXOAB-KIT-1 SBI 25 ul each 752.4 EUR

CLOuD9 Gene Expression Regulation Kit (includes 10 ug each of dCas9-PYL1 and dCas9-ABI1 lentivectors, and 100 ul of 0.5M Inducer Agent)

CASCL9-100A-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

42 Component Terpene Kit High Level in Methanol

CAN-TERP-KIT-H Scientific Laboratory Supplies 1ML 308.94 EUR

Assurance Grade Set of 38 Single-Element Standards 1000 ug/mL (1000 PPM)

ICP-KIT-1 Scientific Laboratory Supplies EACH 1914.06 EUR

AXYGEN® AXYPET® PRO STARTER KIT: 4 PIPETTORS, PLEXI STAND, SAMPLE TIPS

AP-STR-KIT-P CORNING 1/pk 865.2 EUR

AXYPET STARTER KIT 1 AP-20, AP-200 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

AP-STR-KIT-1 CORNING 1/pk 426 EUR

AXYPET STARTER KIT 2 AP-10, AP-100 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

AP-STR-KIT-2 CORNING 1/pk 440.4 EUR

Human Kit ELISA Kit

ELA-E0121h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

ELISA kit for Pregnenolone  Kit

E-EL-0086 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

Anti-c-Kit/Kit Antibody

A01335-1 BosterBio 100ug/vial 400.8 EUR

Kit ELISA Kit (Mouse) (OKBB01105)

OKBB01105 Aviva Systems Biology 96 Wells 606 EUR

KIT ELISA Kit (Human) (OKAN04574)

OKAN04574 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

KIT ELISA Kit (Human) (OKCD06003)

OKCD06003 Aviva Systems Biology 96 Wells 777.6 EUR

KIT ELISA Kit (Mouse) (OKCD06004)

OKCD06004 Aviva Systems Biology 96 Wells 934.8 EUR

Human KIT/SCFR ELISA kit

LF-EK50791 Abfrontier 1×96T 777.6 EUR

KIT ELISA Kit (Bovine) (OKEH07314)

OKEH07314 Aviva Systems Biology 96 Wells 1310.4 EUR

KIT ELISA Kit (Chicken) (OKEH07315)

OKEH07315 Aviva Systems Biology 96 Wells 1420.8 EUR

KIT ELISA Kit (Dog) (OKEH07316)

OKEH07316 Aviva Systems Biology 96 Wells 1420.8 EUR

KIT ELISA Kit (Pig) (OKEH07317)

OKEH07317 Aviva Systems Biology 96 Wells 1310.4 EUR

Gas Changeover Kit PC30 Kit

GAS1105 Scientific Laboratory Supplies EACH 1202.7 EUR

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E01K0100-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E01K0100-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E01K0100-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human ANG1-9 Kit ELISA kit

E01A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human ANG1-9 Kit ELISA kit

E01A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine KITLG/ Kit ligand ELISA Kit

E0164Bo Sunlong 1 Kit 860.4 EUR

Rat ANG1-9 Kit ELISA kit

E02A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat ANG1-9 Kit ELISA kit

E02A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat ANG1-9 Kit ELISA kit

E02A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Kit Ligand, Kitl ELISA Kit

DEIA140 Creative Diagnostics 10 plates 2994 EUR

Human Kit Ligand, KitLG ELISA Kit

DEIA141 Creative Diagnostics 10 plates 2994 EUR

Rat Kit Ligand, Kitlg ELISA Kit

DEIA142 Creative Diagnostics 10 plates 2994 EUR

Goat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E06K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E06K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E06K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E06K0100-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E06K0100-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E06K0100-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig ANG1-9 Kit ELISA kit

E07A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig ANG1-9 Kit ELISA kit

E07A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig ANG1-9 Kit ELISA kit

E07A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit ANG1-9 Kit ELISA kit

E04A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit ANG1-9 Kit ELISA kit

E04A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit ANG1-9 Kit ELISA kit

E04A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E08K0100-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E08K0100-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Kynurenic Acid Kit ELISA kit

E08K0100-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat ANG1-9 Kit ELISA kit

E06A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat ANG1-9 Kit ELISA kit

E06A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat ANG1-9 Kit ELISA kit

E06A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey ANG1-9 Kit ELISA kit

E09A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey ANG1-9 Kit ELISA kit

E09A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey ANG1-9 Kit ELISA kit

E09A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Spośród 91 izolatów, 12 typów POT obejmujących 38 izolowanych szczepów MRSA uznano za nakładające się. Pięć z nich wykryto na różnych oddziałach, a pozostałych siedem na tym samym oddziale, w tym na izbie przyjęć. Trzy z siedmiu szczepów POT 93-155-111 wykryto na oddziale chirurgicznym, a wszystkie cztery szczepy POT 93-157-61 wykryto na oddziale kardiochirurgicznym. Dane te sugerują, że przeniesienie szczepów MRSA z tymi samymi typami POT z tych samych oddziałów miało charakter szpitalny oraz że POT dokładnie i szybko identyfikował szczepy MRSA, co pozwalało na skuteczną kontrolę infekcji i przenoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *