• 10 czerwca, 2022

Dysbioza wirusowa u dzieci z nowo rozpoznaną celiakią

Wirusy są powszechnymi składnikami mikrobiomu jelitowego, modulującymi metabolizm bakterii gospodarza i oddziałującymi z układem odpornościowym, odgrywając możliwą rolę w patogenezie chorób o podłożu immunologicznym, takich jak celiakia (CeD). Celem tego badania była charakterystyka profilu wiromu u dzieci z nowo rozpoznanym CeD. Wykorzystaliśmy analizę metagenomiczną DNA wirusa w próbkach śluzówki i kału od dzieci z CeD i kontrolami oraz przeprowadziliśmy sekwencjonowanie przy użyciu zestawu do przygotowania biblioteki Nextera  XT . Obfitość log2-krotnych zmian obliczono stosując ekspresję różnicową i liniową wielkość efektu dyskryminacyjnego. Określono zróżnicowanie Shannona alfa i Bray-Curtis beta. Łącznie włączono 40 dzieci z CeD i 39 osób z grupy kontrolnej.
Znaleźliśmy wirusową dysbiozę zarówno w próbkach kału, jak i śluzówki. Przykłady znacznie liczniejszych gatunków w próbkach kału dzieci z CeD obejmowały ludzki poliomawirus 2,  fag Enterobacteria  mEpX1 i  fag Enterobacteria  mEpX2; podczas gdy gatunki mniej liczne obejmowały  fagi Lactococcus  ul36 i  fagi Streptococcus  Abc2.
Jednak w próbkach śluzówki żaden gatunek nie był istotnie związany z CeD. Różnorodność Shannona alfa nie różniła się istotnie między grupami z CeD i bez CeD, a różnorodność Bray-Curtis beta nie wykazała istotnego rozdziału między próbkami z CeD i bez CeD w próbkach śluzówki lub kału, podczas gdy separacja była wyraźna we wszystkich próbkach. Zidentyfikowaliśmy istotną dysbiozę wirusową u dzieci z CeD, co sugeruje potencjalną rolę w patogenezie CeD, co wskazuje na potrzebę dalszych badań.

Dimeryczny peptyd zasiedlający nowe naczynia nowotworowe GX1 wykazuje działanie antyangiogenne w nowych naczyniach siatkówki

Identyfikacja cząsteczek swoistych dla neounaczynienia siatkówki będzie promować terapię antyangiogenną o zwiększonej zdolności celowania. Swoistość prezentowanego na  fagach peptydu GX1 (cykliczny 7-merowy motyw peptydowy CGNSNPKSC) wobec nowych naczyń krwionośnych raka żołądka została szeroko potwierdzona zarówno in vitro, jak i in vivo. Aby zbadać potencjalne zastosowanie GX1 w terapii antyangiogennej ukierunkowanej na choroby związane z angiogenezą siatkówki, przeprowadziliśmy analizy immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne.
  • GX1 wykazał dodatnie barwienie w neounaczynieniu siatkówki w mysim modelu retinopatii wywołanej tlenem (OIR), jak również w szczurzych komórkach śródbłonka mikronaczyń siatkówki (RMEC), potwierdzając główną rolę receptora GX1 podczas angiogenezy siatkówki.
  • Zsyntetyzowano dimeryczny GX1 w celu zwiększenia powinowactwa wiązania do receptora GX1, a efekty antyangiogenne zbadano w RMEC in vitro oraz w neowaskularyzacji siatkówki w OIR in vivo.
  • Proliferację komórek oceniano za pomocą testu Cell Counting  Kit -8 (CCK-8), ujawniając, że w porównaniu z monomerem GX1, dimeryczny GX1 znacząco hamował proliferację RMEC (P < 0,05).
  • Odkrycie to można przypisać zwiększonej (P < 0,05) apoptozie indukowanej przez dimeryczną GX1 w RMEC na podstawie wyników uzyskanych z TUNEL, cytometrii przepływowej i analizy cyklu komórkowego.
  • W RMEC, migracja komórek in vitro i tworzenie rurek były znacząco hamowane po ekspozycji na dimeryczną GX1. Podawanie do ciała szklistego dimerycznej GX1 skutkowało większym zmniejszeniem neowaskularyzacji siatkówkowej in vivo niż podanie monomeru GX1 (P < 0,05).
  • Podsumowując, dimeryczna GX1 wykazywała silniejsze hamowanie angiogenezy niż monomeryczna GX1 i mogłaby być obiecującym środkiem w terapii antyangiogennej w chorobach związanych z angiogenezą siatkówki.

 Badanie fagowe przeciwciał bydlęcych przeciwko wirusowi pryszczycy i ich zastosowanie w konkurencyjnym teście ELISA do serodiagnostyki

Do serodiagnostyki wirusa pryszczycy (FMDV) powszechnie stosuje się kompetycyjny test ELISA (cELISA) oparty na przeciwciałach monoklonalnych (MAb), ponieważ umożliwia proste i powtarzalne wykrywanie odpowiedzi przeciwciał na FMDV. Jednak zastosowanie MAb pochodzenia mysiego jako odczynnika wykrywającego jest wątpliwe, ponieważ odpowiedzi przeciwciał na FMDV u myszy mogą różnić się strukturą epitopu i preferencjami od odpowiedzi u naturalnych gospodarzy, takich jak bydło i świnie. Aby wykorzystać naturalne przeciwciała pochodzące od gospodarza, skonstruowano prezentowaną na  fagach bibliotekę scFv z bydła opornego na FMDV i poddano dwóm oddzielnym panningom przeciwko inaktywowanym FMDV typu O i A. Późniejsze badania przesiewowe ELISA ujawniły przeciwciała scFv o wysokim powinowactwie specyficzne dla serotypu (O lub A), jak również te o swoistości panserotypowej.
FagoFlowEx Kit
FagoFlowEx Kit
Kiedy BvO17, przeciwciało scFv specyficzne dla FMDV typu O, zostało przetestowane jako odczynnik wykrywający w cELISA, z powodzeniem wykryło przeciwciała FMDV typu O zarówno w próbkach surowicy od zaszczepionego bydła, jak i świń zakażonych wirusem, z jeszcze wyższą czułością niż mysie przeciwciała MAb oparte na MAb komercyjny zestaw do wykrywania przeciwciał FMDV typu O  . Wyniki te pokazują wykonalność zastosowania naturalnych przeciwciał pochodzących od gospodarza, takich jak bydlęce scFv zamiast mysiego MAb w cELISA do serologicznego wykrywania odpowiedzi przeciwciał na FMDV u podatnych zwierząt.

Symetryczny czterowartościowy łącznik NATBA swoisty dla sulfhydrylu ułatwia kombinatoryczną  strategię „  zestawu narzędzi” do selekcji funkcjonalizowanych bicyklicznych peptydów na podstawie prezentacji fagowej

Sztywna konformacja ograniczonych bicyklicznych peptydów zapewnia szereg korzyści w porównaniu z większymi ligandami opartymi na białkach, w tym lepszą stabilność chemiczną, zwiększoną penetrację tkanek i szerszy zakres możliwych zastosowań. Strategie selektywnej modyfikacji chemicznej są w stanie rozszerzyć zakres zastosowań nie tylko w sposób terapeutyczny, ale także w celu opracowania nowych narzędzi do wychwytywania białek, bioobrazowania i celowanego dostarczania leków.
W niniejszym dokumencie opisujemy syntezę opartego na adamantanie, symetrycznego, czterowartościowego, specyficznego dla sulfhydrylu łącznika peptydowego. Opracowaliśmy dwuetapową strategię modyfikacji in vitro, która umożliwia generowanie różnie funkcjonalizowanych bicyklicznych peptydów. Ta strategia „zestawu narzędzi” została zastosowana do cyklizacji i funkcjonalizacji biblioteki peptydów kodowanych przez fagi mające sekwencję CX6CX6C. Po prezentacji fagowej przeciwko modelowemu celowi, wyizolowane peptydy wykazują silne sekwencje konsensusowe, co wskazuje na wiązanie specyficzne wobec celu. Nowo opracowany symetryczny łącznik czterowartościowy otwiera nowe możliwości kombinatorycznej selekcji i funkcjonalizacji bicyklicznych ligandów peptydowych o powinowactwie do praktycznie każdego celu.

Walidacja  zestawu do typowania fagów z otwartą ramką odczytu   do szybkiej identyfikacji opornego na metycylinę gronkowca złocistego (MRSA) w szpitalu trzeciego stopnia

Nadzór jest bardzo ważny, aby zapobiec szpitalnemu rozprzestrzenianiu się gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA), a źródła i drogi zakażenia były historycznie identyfikowane za pomocą molekularnego i epidemiologicznego genotypowania z elektroforezą żelową w polu pulsacyjnym. Jednak ostatnio opracowano fago-otwartą ramkę odczytu (POT). Tutaj zbadaliśmy, czy POT byłby przydatny do badania epidemii i transmisji MRSA. Dlatego zastosowaliśmy POT do 91 izolatów MRSA wykrytych w hodowlach od pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu od maja do października 2014 roku.

Fagomine

HY-13005 MedChemExpress 10mM/1mL 424.8 EUR

Fagomine

F101055 Toronto Research Chemicals 50mg 7600 EUR

Fagomine

TQ0298-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fagomine

TQ0298-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fagomine

TQ0298-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fagomine

TQ0298-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fagomine

TQ0298-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fagomine-13C,d2

F101057 Toronto Research Chemicals 25mg 41000 EUR

Rat F5-Ag ELISA Kit

ERF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat F5-Ag ELISA Kit

EGTF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human F5-Ag ELISA Kit

EHF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep F5-Ag ELISA Kit

ESF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse F5-Ag ELISA Kit

EMF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine F5-Ag ELISA Kit

EBF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine F5-Ag ELISA Kit

ECF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey F5-Ag ELISA Kit

EMKF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit F5-Ag ELISA Kit

ERTF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken F5-Ag ELISA Kit

ECKF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine F5-Ag ELISA Kit

EPF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini F5-Ag ELISA Kit

EAF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Guinea Pig F5-Ag ELISA Kit

EGF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit Anti Human KITLG Monoclonal Clone FAG-11

IRBAHUKITLGFAG11C100UL Innovative research each 496 EUR

Mouse Factor α-related Antigen (Fα-Ag) ELISA Kit

EK12192 SAB 96Т 799 EUR

Mouse Factor α-related Antigen (Fα-Ag) ELISA Kit

AE63242MO-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Mouse Factor α-related Antigen (Fα-Ag) ELISA Kit

AE63242MO-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

FAGI Agar

M1196-500G EWC Diagnostics 1 unit 47.21 EUR

FA-GLY-OH

F160090 Toronto Research Chemicals 250mg 69 EUR

FA-Gly-OH

M-1360.0001 Bachem 1.0g 151.2 EUR

FA-Gly-OH

M-1360.0005 Bachem 5.0g 501.6 EUR

FAGI Broth

M1197-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

FAGI Broth

M1197-500G EWC Diagnostics 1 unit 44.65 EUR

γ-Fagarine

TN1138-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

γ-Fagarine

TN1138-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

γ-Fagarine

TN1138-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

γ-Fagarine

TN1138-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

γ-Fagarine

TN1138-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

FA-Glu-Glu-OH

4029372.005 Bachem 50 mg 421.37 EUR

FA-Gly-Leu-NH₂

4003615.025 Bachem 250 mg 187.64 EUR

FA-Gly-Leu-NH₂

4003615.1 Bachem 1 g 561.75 EUR

FA22G rabbit pAb

E28PT6317 EnoGene 100μl 255 EUR

FA-Gly-Leu-OH

M-1370.0250 Bachem 250.0mg 559.2 EUR

FA-Gly-Leu-OH

M-1370.1000 Bachem 1.0g 1603.2 EUR

FA-Glu-Glu-OH

M-2385.0050 Bachem 50.0mg 691.2 EUR

FA-Glu-Glu-OH

M-2385.0250 Bachem 250.0mg 2648.4 EUR

Fagaramide

T25402-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fagaramide

T25402-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fagaramide

T25402-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fagaramide

T25402-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fagaramide

T25402-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fagaronine

TBW00159 ChemNorm unit Ask for price

FA22G rabbit pAb

E44H14870 EnoGene 100ul 255 EUR

Fa-Gly-Leu-NH2

F160095 Toronto Research Chemicals 100mg 1800 EUR

FA-Gly-Leu-NH2

M-1375.0250 Bachem 250.0mg 327.6 EUR

FA-Gly-Leu-NH2

M-1375.1000 Bachem 1.0g 907.2 EUR

FA-Gly-Phe-NH2

M-1770.0250 Bachem 250.0mg 529.2 EUR

FA-Gly-Phe-NH2

M-1770.1000 Bachem 1.0g 1516.8 EUR

FA-Gly-Val-NH2

M-1820.0050 Bachem 50.0mg 356.4 EUR

FA-Gly-Val-NH2

M-1820.0250 Bachem 250.0mg 1311.6 EUR

FA-Gly-Nva-NH2

M-1830.0050 Bachem 50.0mg 691.2 EUR

FA-Gly-Nva-NH2

M-1830.0250 Bachem 250.0mg 2648.4 EUR

FA-Gly-Abu-NH2

M-1835.0050 Bachem 50.0mg 691.2 EUR

FA-Gly-Abu-NH2

M-1835.0250 Bachem 250.0mg 2648.4 EUR

Sesamin(Fagarol)

E1KS2392 EnoGene 5mg 221 EUR

Fagilis Antibody

abx026313-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Fagilis Antibody

abx026313-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

FA-Gly-Phe-Leu-OH

4015627.005 Bachem 50 mg 168.53 EUR

FA-Gly-Phe-Leu-OH

4015627.025 Bachem 250 mg 675.26 EUR

FA-Gly-Leu-Ala-OH

M-1800.0050 Bachem 50.0mg 356.4 EUR

FA-Gly-Leu-Ala-OH

M-1800.0250 Bachem 250.0mg 1311.6 EUR

FA-Gly-Phe-Leu-OH

M-1845.0050 Bachem 50.0mg 297.6 EUR

FA-Gly-Phe-Leu-OH

M-1845.0250 Bachem 250.0mg 1082.4 EUR

Fagilis Antibody

abx026313-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Fagaronine chloride

T27301-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fagaronine chloride

T27301-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fagaronine chloride

T27301-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fagaronine chloride

T27301-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fagaronine chloride

T27301-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Recombinant human FA83G

P2071 FN Test 100ug Ask for price

Protein FAM83G (FA83G) Antibody

abx027665-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Protein FAM83G (FA83G) Antibody

abx027665-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Fagilis (IFITM3) (Center) Rabbit pAb

E2611630 EnoGene 100ul 225 EUR

Protein FAM83G (FA83G) Antibody

abx027665-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Polyclonal Fagilis (IFITM3) Antibody (Center)

APR14334G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Human Kit ELISA Kit

ELA-E0121h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human KIT/SCFR ELISA Kit

EK5375 SAB 96 tests 599 EUR

Human KIT/SCFR ELISA kit

LF-EK50791 Abfrontier 1×96T 777.6 EUR

KIT ELISA Kit (Dog) (OKEH07316)

OKEH07316 Aviva Systems Biology 96 Wells 1420.8 EUR

KIT ELISA Kit (Pig) (OKEH07317)

OKEH07317 Aviva Systems Biology 96 Wells 1310.4 EUR

KIT

pka-102 ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Glucose Assay Kit-10 Kit Pack

81697 Crystal Chem 96x10 1995 EUR

KIT ELISA Kit (Human) (OKCD06003)

OKCD06003 Aviva Systems Biology 96 Wells 777.6 EUR

KIT ELISA Kit (Mouse) (OKCD06004)

OKCD06004 Aviva Systems Biology 96 Wells 934.8 EUR

KIT ELISA Kit (Human) (OKAN04574)

OKAN04574 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

Kit ELISA Kit (Mouse) (OKBB01105)

OKBB01105 Aviva Systems Biology 96 Wells 606 EUR

Quinolones Rapid Test Kit Kit

100309 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

ELISA kit for Pregnenolone  Kit

E-EL-0086 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

KIT ELISA Kit (Bovine) (OKEH07314)

OKEH07314 Aviva Systems Biology 96 Wells 1310.4 EUR

PCR Purification Kit - Column Kit

PP-201L Jena Bioscience GmbH 250preparations 251.2 EUR

PCR Purification Kit - Column Kit

PP-201S Jena Bioscience GmbH 50preparations 64.9 EUR

KIT ELISA Kit (Chicken) (OKEH07315)

OKEH07315 Aviva Systems Biology 96 Wells 1420.8 EUR

Cow Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511856-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Dog Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511858-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511861-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Rat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511862-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Rat Kitlg/ Kit ligand ELISA Kit

E0545Ra Sunlong 1 Kit 557 EUR

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Kit Ligand, Kitlg ELISA Kit

DEIA142 Creative Diagnostics 10 plates 2994 EUR

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A14268 BlueGene 96T 700 EUR

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

EK10212 SAB 96Т 799 EUR

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36653PI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36653PI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK15222 Abclonal 96T 280 EUR

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx255989-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx255989-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx155002-100g Abbexa 100 µg 3387.5 EUR

Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx155002-50g Abbexa 50 µg 712.5 EUR

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-100g Abbexa 100 µg 6075 EUR

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-10g Abbexa 10 µg 675 EUR

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-50g Abbexa 50 µg 3212.5 EUR

Dog KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120d EIAab 96T 900 EUR

Pig KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120p EIAab 96T 900 EUR

Rat Kitlg / Kit ligand ELISA Kit

E0120r EIAab 96T 796 EUR

Goat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A49176 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E06K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E06K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E06K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Kit Ligand, Kitl ELISA Kit

DEIA140 Creative Diagnostics 10 plates 2994 EUR

Lenti-Promoterless Kit Partial Kit

LV410 ABM 1 Kit 845 EUR

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx253483-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511860-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A5520 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A101469 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A23013 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human KITLG/ Kit ligand ELISA Kit

E1378Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR

Mouse Kitlg/ Kit ligand ELISA Kit

E1654Mo Sunlong 1 Kit 543 EUR

Human KITLG(Kit ligand ) ELISA Kit

EH0514 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Kit Ligand, KitLG ELISA Kit

DEIA141 Creative Diagnostics 10 plates 2994 EUR

Human Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL0499Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx254547-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx254547-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120h EIAab 96T 536 EUR

Mouse Kitlg / Kit ligand ELISA Kit

E0120m EIAab 96T 776 EUR

Lenti-Promoterless Kit Complete Kit

LV400 ABM 1 Kit 1145 EUR

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A31743 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A66606 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A84043 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A75323 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine KITLG/ Kit ligand ELISA Kit

E0164Bo Sunlong 1 Kit 630 EUR

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

EK10215 SAB 96Т 799 EUR

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36658DO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36658DO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36661BO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36661BO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL1377Bo Sunlong 96 T 528 EUR

Canine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL1404Ca Sunlong 1499 wells 528 EUR

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06246 Abclonal 96T 280 EUR

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06248 Abclonal 96T 280 EUR

Bovine KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120b EIAab 96T 900 EUR

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511857-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Porcine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A57894 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A92762 BlueGene 96T 700 EUR

Porcine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL0010Po Sunlong 96T 528 EUR

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06247 Abclonal 96T 280 EUR

Chicken KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120c EIAab 96T 900 EUR

Rat ANG1-9 Kit ELISA kit

E02A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat ANG1-9 Kit ELISA kit

E02A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat ANG1-9 Kit ELISA kit

E02A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog ANG1-9 Kit ELISA kit

E08A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog ANG1-9 Kit ELISA kit

E08A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog ANG1-9 Kit ELISA kit

E08A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig ANG1-9 Kit ELISA kit

E07A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig ANG1-9 Kit ELISA kit

E07A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig ANG1-9 Kit ELISA kit

E07A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Kit (untagged) - Mouse kit oncogene (Kit), transcript variant 2, (10ug)

MC222893 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Kit (untagged) - Mouse kit oncogene (Kit), transcript variant 1, (10ug)

MC222941 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Goat ANG1-9 Kit ELISA kit

E06A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat ANG1-9 Kit ELISA kit

E06A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat ANG1-9 Kit ELISA kit

E06A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

ELISA kit for Rat Amylin  Kit

KTE101169-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

Mouse ANG1-9 Kit ELISA kit

E03A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse ANG1-9 Kit ELISA kit

E03A0231-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse ANG1-9 Kit ELISA kit

E03A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human ANG1-9 Kit ELISA kit

E01A0231-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human ANG1-9 Kit ELISA kit

E01A0231-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

ELISA kit for Chicken IgG  Kit

KTE30183-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

ELISA kit for Chicken IgG  Kit

KTE30183-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

ELISA kit for Chicken IgG  Kit

KTE30183-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

ELISA kit for Chicken IgM  Kit

KTE30184-48T Abbkine 48T 424.8 EUR
Spośród 91 izolatów, 12 typów POT obejmujących 38 izolowanych szczepów MRSA uznano za nakładające się. Pięć z nich wykryto na różnych oddziałach, a pozostałych siedem na tym samym oddziale, w tym na izbie przyjęć. Trzy z siedmiu szczepów POT 93-155-111 wykryto na oddziale chirurgicznym, a wszystkie cztery szczepy POT 93-157-61 wykryto na oddziale kardiochirurgicznym. Dane te sugerują, że przeniesienie szczepów MRSA z tymi samymi typami POT z tych samych oddziałów miało charakter szpitalny oraz że POT dokładnie i szybko identyfikował szczepy MRSA, co pozwalało na skuteczną kontrolę infekcji i przenoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *