• 10 czerwca, 2022

Dysbioza wirusowa u dzieci z nowo rozpoznaną celiakią

Wirusy są powszechnymi składnikami mikrobiomu jelitowego, modulującymi metabolizm bakterii gospodarza i oddziałującymi z układem odpornościowym, odgrywając możliwą rolę w patogenezie chorób o podłożu immunologicznym, takich jak celiakia (CeD). Celem tego badania była charakterystyka profilu wiromu u dzieci z nowo rozpoznanym CeD. Wykorzystaliśmy analizę metagenomiczną DNA wirusa w próbkach śluzówki i kału od dzieci z CeD i kontrolami oraz przeprowadziliśmy sekwencjonowanie przy użyciu zestawu do przygotowania biblioteki Nextera  XT . Obfitość log2-krotnych zmian obliczono stosując ekspresję różnicową i liniową wielkość efektu dyskryminacyjnego. Określono zróżnicowanie Shannona alfa i Bray-Curtis beta. Łącznie włączono 40 dzieci z CeD i 39 osób z grupy kontrolnej.
Znaleźliśmy wirusową dysbiozę zarówno w próbkach kału, jak i śluzówki. Przykłady znacznie liczniejszych gatunków w próbkach kału dzieci z CeD obejmowały ludzki poliomawirus 2,  fag Enterobacteria  mEpX1 i  fag Enterobacteria  mEpX2; podczas gdy gatunki mniej liczne obejmowały  fagi Lactococcus  ul36 i  fagi Streptococcus  Abc2.
Jednak w próbkach śluzówki żaden gatunek nie był istotnie związany z CeD. Różnorodność Shannona alfa nie różniła się istotnie między grupami z CeD i bez CeD, a różnorodność Bray-Curtis beta nie wykazała istotnego rozdziału między próbkami z CeD i bez CeD w próbkach śluzówki lub kału, podczas gdy separacja była wyraźna we wszystkich próbkach. Zidentyfikowaliśmy istotną dysbiozę wirusową u dzieci z CeD, co sugeruje potencjalną rolę w patogenezie CeD, co wskazuje na potrzebę dalszych badań.

Dimeryczny peptyd zasiedlający nowe naczynia nowotworowe GX1 wykazuje działanie antyangiogenne w nowych naczyniach siatkówki

Identyfikacja cząsteczek swoistych dla neounaczynienia siatkówki będzie promować terapię antyangiogenną o zwiększonej zdolności celowania. Swoistość prezentowanego na  fagach peptydu GX1 (cykliczny 7-merowy motyw peptydowy CGNSNPKSC) wobec nowych naczyń krwionośnych raka żołądka została szeroko potwierdzona zarówno in vitro, jak i in vivo. Aby zbadać potencjalne zastosowanie GX1 w terapii antyangiogennej ukierunkowanej na choroby związane z angiogenezą siatkówki, przeprowadziliśmy analizy immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne.
  • GX1 wykazał dodatnie barwienie w neounaczynieniu siatkówki w mysim modelu retinopatii wywołanej tlenem (OIR), jak również w szczurzych komórkach śródbłonka mikronaczyń siatkówki (RMEC), potwierdzając główną rolę receptora GX1 podczas angiogenezy siatkówki.
  • Zsyntetyzowano dimeryczny GX1 w celu zwiększenia powinowactwa wiązania do receptora GX1, a efekty antyangiogenne zbadano w RMEC in vitro oraz w neowaskularyzacji siatkówki w OIR in vivo.
  • Proliferację komórek oceniano za pomocą testu Cell Counting  Kit -8 (CCK-8), ujawniając, że w porównaniu z monomerem GX1, dimeryczny GX1 znacząco hamował proliferację RMEC (P < 0,05).
  • Odkrycie to można przypisać zwiększonej (P < 0,05) apoptozie indukowanej przez dimeryczną GX1 w RMEC na podstawie wyników uzyskanych z TUNEL, cytometrii przepływowej i analizy cyklu komórkowego.
  • W RMEC, migracja komórek in vitro i tworzenie rurek były znacząco hamowane po ekspozycji na dimeryczną GX1. Podawanie do ciała szklistego dimerycznej GX1 skutkowało większym zmniejszeniem neowaskularyzacji siatkówkowej in vivo niż podanie monomeru GX1 (P < 0,05).
  • Podsumowując, dimeryczna GX1 wykazywała silniejsze hamowanie angiogenezy niż monomeryczna GX1 i mogłaby być obiecującym środkiem w terapii antyangiogennej w chorobach związanych z angiogenezą siatkówki.

 Badanie fagowe przeciwciał bydlęcych przeciwko wirusowi pryszczycy i ich zastosowanie w konkurencyjnym teście ELISA do serodiagnostyki

Do serodiagnostyki wirusa pryszczycy (FMDV) powszechnie stosuje się kompetycyjny test ELISA (cELISA) oparty na przeciwciałach monoklonalnych (MAb), ponieważ umożliwia proste i powtarzalne wykrywanie odpowiedzi przeciwciał na FMDV. Jednak zastosowanie MAb pochodzenia mysiego jako odczynnika wykrywającego jest wątpliwe, ponieważ odpowiedzi przeciwciał na FMDV u myszy mogą różnić się strukturą epitopu i preferencjami od odpowiedzi u naturalnych gospodarzy, takich jak bydło i świnie. Aby wykorzystać naturalne przeciwciała pochodzące od gospodarza, skonstruowano prezentowaną na  fagach bibliotekę scFv z bydła opornego na FMDV i poddano dwóm oddzielnym panningom przeciwko inaktywowanym FMDV typu O i A. Późniejsze badania przesiewowe ELISA ujawniły przeciwciała scFv o wysokim powinowactwie specyficzne dla serotypu (O lub A), jak również te o swoistości panserotypowej.
FagoFlowEx Kit
FagoFlowEx Kit
Kiedy BvO17, przeciwciało scFv specyficzne dla FMDV typu O, zostało przetestowane jako odczynnik wykrywający w cELISA, z powodzeniem wykryło przeciwciała FMDV typu O zarówno w próbkach surowicy od zaszczepionego bydła, jak i świń zakażonych wirusem, z jeszcze wyższą czułością niż mysie przeciwciała MAb oparte na MAb komercyjny zestaw do wykrywania przeciwciał FMDV typu O  . Wyniki te pokazują wykonalność zastosowania naturalnych przeciwciał pochodzących od gospodarza, takich jak bydlęce scFv zamiast mysiego MAb w cELISA do serologicznego wykrywania odpowiedzi przeciwciał na FMDV u podatnych zwierząt.

Symetryczny czterowartościowy łącznik NATBA swoisty dla sulfhydrylu ułatwia kombinatoryczną  strategię „  zestawu narzędzi” do selekcji funkcjonalizowanych bicyklicznych peptydów na podstawie prezentacji fagowej

Sztywna konformacja ograniczonych bicyklicznych peptydów zapewnia szereg korzyści w porównaniu z większymi ligandami opartymi na białkach, w tym lepszą stabilność chemiczną, zwiększoną penetrację tkanek i szerszy zakres możliwych zastosowań. Strategie selektywnej modyfikacji chemicznej są w stanie rozszerzyć zakres zastosowań nie tylko w sposób terapeutyczny, ale także w celu opracowania nowych narzędzi do wychwytywania białek, bioobrazowania i celowanego dostarczania leków.
W niniejszym dokumencie opisujemy syntezę opartego na adamantanie, symetrycznego, czterowartościowego, specyficznego dla sulfhydrylu łącznika peptydowego. Opracowaliśmy dwuetapową strategię modyfikacji in vitro, która umożliwia generowanie różnie funkcjonalizowanych bicyklicznych peptydów. Ta strategia „zestawu narzędzi” została zastosowana do cyklizacji i funkcjonalizacji biblioteki peptydów kodowanych przez fagi mające sekwencję CX6CX6C. Po prezentacji fagowej przeciwko modelowemu celowi, wyizolowane peptydy wykazują silne sekwencje konsensusowe, co wskazuje na wiązanie specyficzne wobec celu. Nowo opracowany symetryczny łącznik czterowartościowy otwiera nowe możliwości kombinatorycznej selekcji i funkcjonalizacji bicyklicznych ligandów peptydowych o powinowactwie do praktycznie każdego celu.

Walidacja  zestawu do typowania fagów z otwartą ramką odczytu   do szybkiej identyfikacji opornego na metycylinę gronkowca złocistego (MRSA) w szpitalu trzeciego stopnia

Nadzór jest bardzo ważny, aby zapobiec szpitalnemu rozprzestrzenianiu się gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA), a źródła i drogi zakażenia były historycznie identyfikowane za pomocą molekularnego i epidemiologicznego genotypowania z elektroforezą żelową w polu pulsacyjnym. Jednak ostatnio opracowano fago-otwartą ramkę odczytu (POT). Tutaj zbadaliśmy, czy POT byłby przydatny do badania epidemii i transmisji MRSA. Dlatego zastosowaliśmy POT do 91 izolatów MRSA wykrytych w hodowlach od pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu od maja do października 2014 roku.

Fagomine

F101055 Toronto Research Chemicals 50mg 7600 EUR

Fagomine

HY-13005 MedChemExpress 10mM/1mL 424.8 EUR

Fagomine

TQ0298-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fagomine

TQ0298-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fagomine

TQ0298-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fagomine

TQ0298-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fagomine

TQ0298-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fagomine

MBS386759-10mg MyBiosource 10mg 925 EUR

Fagomine

MBS386759-25mg MyBiosource 25mg 1790 EUR

Fagomine

MBS386759-50mg MyBiosource 50mg 2930 EUR

Fagomine

MBS386759-5mg MyBiosource 5mg 465 EUR

Fagomine

MBS386759-5x50mg MyBiosource 5x50mg 13170 EUR

Fagomine

MBS5764546-25mg MyBiosource 25mg 1510 EUR

Fagomine

MBS5764546-5x25mg MyBiosource 5x25mg 6635 EUR

Fagomine-13C,d2

F101057 Toronto Research Chemicals 25mg 41000 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Cytochrome c

MBS1085747-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1035 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Cytochrome c

MBS1085747-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 610 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Cytochrome c

MBS1085747-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 785 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Cytochrome c

MBS1085747-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 710 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Cytochrome c

MBS1085747-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 920 EUR

Recombinant Polygonum fagopyrum FA18 protein, C-His Tag

MBS156765-005mg MyBiosource 0.05mg 320 EUR

Recombinant Polygonum fagopyrum FA18 protein, C-His Tag

MBS156765-01mg MyBiosource 0.1mg 410 EUR

Recombinant Polygonum fagopyrum FA18 protein, C-His Tag

MBS156765-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1520 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 3 (FAGAG1)

MBS1280553-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1205 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 3 (FAGAG1)

MBS1280553-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 855 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 3 (FAGAG1)

MBS1280553-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 995 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 3 (FAGAG1)

MBS1280553-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1030 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 3 (FAGAG1)

MBS1280553-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1130 EUR

Recombinant Fagopyrum tataricum Trypsin inhibitor

MBS1132930-005mgBaculovirus MyBiosource 0.05mg(Baculovirus) 940 EUR

Recombinant Fagopyrum tataricum Trypsin inhibitor

MBS1132930-005mgEColi MyBiosource 0.05mg(E-Coli) 580 EUR

Recombinant Fagopyrum tataricum Trypsin inhibitor

MBS1132930-005mgYeast MyBiosource 0.05mg(Yeast) 765 EUR

Recombinant Fagopyrum tataricum Trypsin inhibitor

MBS1132930-02mgEColi MyBiosource 0.2mg(E-Coli) 745 EUR

Recombinant Fagopyrum tataricum Trypsin inhibitor

MBS1132930-05mgEColi MyBiosource 0.5mg(E-Coli) 815 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Thioredoxin H-type

MBS1391258-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1040 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Thioredoxin H-type

MBS1391258-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 615 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Thioredoxin H-type

MBS1391258-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 790 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Thioredoxin H-type

MBS1391258-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 715 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Thioredoxin H-type

MBS1391258-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 925 EUR

Recombinant Fagopyrum tataricum Maturase K (matK), partial

MBS1381210-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin basic chain

MBS1063564-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1115 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin basic chain

MBS1063564-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 695 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin basic chain

MBS1063564-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 865 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin basic chain

MBS1063564-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 830 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin basic chain

MBS1063564-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1015 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Maturase K (matK), partial

MBS1314936-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 1 (FA02)

MBS1184021-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1230 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 1 (FA02)

MBS1184021-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 895 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 1 (FA02)

MBS1184021-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1025 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 1 (FA02)

MBS1184021-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1070 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 1 (FA02)

MBS1184021-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1165 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 2 (FA18)

MBS1057170-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1175 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 2 (FA18)

MBS1057170-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 815 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 2 (FA18)

MBS1057170-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 960 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 2 (FA18)

MBS1057170-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 980 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum 13S globulin seed storage protein 2 (FA18)

MBS1057170-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1125 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Maturase K (matK), partial

MBS1185043-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Protein psbN (psbN), partial

MBS1104353-005mgBaculovirus MyBiosource 0.05mg(Baculovirus) 890 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Protein psbN (psbN), partial

MBS1104353-005mgMammalianCell MyBiosource 0.05mg(Mammalian-Cell) 1120 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Protein psbN (psbN), partial

MBS1104353-05mgEColi MyBiosource 0.5mg(E-Coli) 890 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Protein psbN (psbN), partial

MBS1104353-05mgYeast MyBiosource 0.5mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Protein psbN (psbN), partial

MBS1104353-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1195 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II D2 protein (psbD)

MBS1072795-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II D2 protein (psbD)

MBS7027611-002mg MyBiosource 0.02mg 1670 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II D2 protein (psbD)

MBS7027611-01mg MyBiosource 0.1mg 2630 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II D2 protein (psbD)

MBS7027611-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 11785 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II D2 protein (psbD), partial

MBS7066672-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Cytochrome b6-f complex subunit 8 (petN), partial

MBS1168346-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1140 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Cytochrome b6-f complex subunit 8 (petN), partial

MBS1168346-1mgYeast MyBiosource 1mg(Yeast) 1645 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L20, chloroplastic (rpl20)

MBS1174109-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1050 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L20, chloroplastic (rpl20)

MBS1174109-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 635 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L20, chloroplastic (rpl20)

MBS1174109-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 805 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L20, chloroplastic (rpl20)

MBS1174109-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 735 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L20, chloroplastic (rpl20)

MBS1174109-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 940 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S15, chloroplastic (rps15)

MBS1054095-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1005 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S15, chloroplastic (rps15)

MBS1054095-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 575 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S15, chloroplastic (rps15)

MBS1054095-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 760 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S15, chloroplastic (rps15)

MBS1054095-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 685 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S15, chloroplastic (rps15)

MBS1054095-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 890 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit a, chloroplastic (atpI)

MBS1033016-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S19, chloroplastic (rps19)

MBS1137797-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1015 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S19, chloroplastic (rps19)

MBS1137797-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 585 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S19, chloroplastic (rps19)

MBS1137797-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 770 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S19, chloroplastic (rps19)

MBS1137797-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 695 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S19, chloroplastic (rps19)

MBS1137797-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 900 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit b, chloroplastic (atpF)

MBS1118012-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Cytochrome b6-f complex subunit 5 (petG), partial

MBS1078378-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1160 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Cytochrome b6-f complex subunit 5 (petG), partial

MBS1078378-1mgYeast MyBiosource 1mg(Yeast) 1665 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L16, chloroplastic (rpl16)

MBS1087213-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1055 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L16, chloroplastic (rpl16)

MBS1087213-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 640 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L16, chloroplastic (rpl16)

MBS1087213-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 810 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L16, chloroplastic (rpl16)

MBS1087213-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 745 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L16, chloroplastic (rpl16)

MBS1087213-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 950 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S14, chloroplastic (rps14)

MBS1084419-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1025 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S14, chloroplastic (rps14)

MBS1084419-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 595 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S14, chloroplastic (rps14)

MBS1084419-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 775 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S14, chloroplastic (rps14)

MBS1084419-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 695 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S14, chloroplastic (rps14)

MBS1084419-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 910 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L14, chloroplastic (rpl14)

MBS1250316-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1045 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L14, chloroplastic (rpl14)

MBS1250316-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 625 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L14, chloroplastic (rpl14)

MBS1250316-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 800 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L14, chloroplastic (rpl14)

MBS1250316-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 725 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L14, chloroplastic (rpl14)

MBS1250316-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 935 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L22, chloroplastic (rpl22)

MBS1231042-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1070 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L22, chloroplastic (rpl22)

MBS1231042-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 660 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L22, chloroplastic (rpl22)

MBS1231042-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 825 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L22, chloroplastic (rpl22)

MBS1231042-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 765 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L22, chloroplastic (rpl22)

MBS1231042-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 965 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit c, chloroplastic (atpH)

MBS1257230-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S11, chloroplastic (rps11)

MBS1256062-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1060 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S11, chloroplastic (rps11)

MBS1256062-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 645 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S11, chloroplastic (rps11)

MBS1256062-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 815 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S11, chloroplastic (rps11)

MBS1256062-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 750 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 30S ribosomal protein S11, chloroplastic (rps11)

MBS1256062-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 950 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L33, chloroplastic (rpl33)

MBS1260352-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 990 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L33, chloroplastic (rpl33)

MBS1260352-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 555 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L33, chloroplastic (rpl33)

MBS1260352-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 745 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L33, chloroplastic (rpl33)

MBS1260352-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 660 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale 50S ribosomal protein L33, chloroplastic (rpl33)

MBS1260352-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 870 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit c, chloroplastic (atpH)

MBS7010035-002mg MyBiosource 0.02mg 1340 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit c, chloroplastic (atpH)

MBS7010035-01mg MyBiosource 0.1mg 2310 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit c, chloroplastic (atpH)

MBS7010035-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 10340 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit a, chloroplastic (atpI)

MBS7010172-002mg MyBiosource 0.02mg 1540 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit a, chloroplastic (atpI)

MBS7010172-01mg MyBiosource 0.1mg 2500 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit a, chloroplastic (atpI)

MBS7010172-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 11215 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit b, chloroplastic (atpF)

MBS7009618-002mg MyBiosource 0.02mg 1465 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit b, chloroplastic (atpF)

MBS7009618-01mg MyBiosource 0.1mg 2430 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit b, chloroplastic (atpF)

MBS7009618-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 10880 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP47 chlorophyll apoprotein (psbB)

MBS1179429-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Cytochrome c biogenesis protein ccsA (ccsA), partial

MBS1066324-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1875 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Cytochrome c biogenesis protein ccsA (ccsA), partial

MBS1066324-1mgYeast MyBiosource 1mg(Yeast) 2325 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II reaction center protein L (psbL), partial

MBS1102957-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1160 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II reaction center protein L (psbL), partial

MBS1102957-1mgYeast MyBiosource 1mg(Yeast) 1670 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem I reaction center subunit IX (psaJ), partial

MBS1233341-005mgBaculovirus MyBiosource 0.05mg(Baculovirus) 895 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem I reaction center subunit IX (psaJ), partial

MBS1233341-005mgMammalianCell MyBiosource 0.05mg(Mammalian-Cell) 1120 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem I reaction center subunit IX (psaJ), partial

MBS1233341-05mgEColi MyBiosource 0.5mg(E-Coli) 895 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem I reaction center subunit IX (psaJ), partial

MBS1233341-05mgYeast MyBiosource 0.5mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem I reaction center subunit IX (psaJ), partial

MBS1233341-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1195 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Granule-bound starch synthase 1, chloroplastic/amyloplastic

MBS1236561-005mgBaculovirus MyBiosource 0.05mg(Baculovirus) 885 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Granule-bound starch synthase 1, chloroplastic/amyloplastic

MBS1236561-005mgEColi MyBiosource 0.05mg(E-Coli) 505 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Granule-bound starch synthase 1, chloroplastic/amyloplastic

MBS1236561-005mgYeast MyBiosource 0.05mg(Yeast) 705 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Granule-bound starch synthase 1, chloroplastic/amyloplastic

MBS1236561-02mgEColi MyBiosource 0.2mg(E-Coli) 665 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum Granule-bound starch synthase 1, chloroplastic/amyloplastic

MBS1236561-05mgEColi MyBiosource 0.5mg(E-Coli) 705 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP43 chlorophyll apoprotein (psbC)

MBS1242310-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II reaction center protein I (psbI), partial

MBS1241513-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1155 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II reaction center protein I (psbI), partial

MBS1241513-1mgYeast MyBiosource 1mg(Yeast) 1665 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP47 chlorophyll apoprotein (psbB)

MBS7027370-002mg MyBiosource 0.02mg 1860 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP47 chlorophyll apoprotein (psbB)

MBS7027370-01mg MyBiosource 0.1mg 2790 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP47 chlorophyll apoprotein (psbB)

MBS7027370-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 12515 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP43 chlorophyll apoprotein (psbC)

MBS7027487-002mg MyBiosource 0.02mg 1800 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP43 chlorophyll apoprotein (psbC)

MBS7027487-01mg MyBiosource 0.1mg 2735 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP43 chlorophyll apoprotein (psbC)

MBS7027487-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 12260 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit a, chloroplastic (atpI), partial

MBS7066425-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit b, chloroplastic (atpF), partial

MBS7066673-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale ATP synthase subunit c, chloroplastic (atpH), partial

MBS7066938-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit H, chloroplastic

MBS1189064-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1265 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit H, chloroplastic

MBS1189064-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 935 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit H, chloroplastic

MBS1189064-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1060 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit H, chloroplastic

MBS1189064-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1125 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit H, chloroplastic

MBS1189064-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1205 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale DNA-directed RNA polymerase subunit beta' (rpoC1), partial

MBS1029765-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale DNA-directed RNA polymerase subunit beta'' (rpoC2), partial

MBS1124963-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit 4L, chloroplastic

MBS1087296-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit 3, chloroplastic

MBS1064492-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit K, chloroplastic

MBS1105904-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1115 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit K, chloroplastic

MBS1105904-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 730 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit K, chloroplastic

MBS1105904-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 895 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit K, chloroplastic

MBS1105904-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 880 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit K, chloroplastic

MBS1105904-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit J, chloroplastic

MBS1252840-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1080 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit J, chloroplastic

MBS1252840-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 670 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit J, chloroplastic

MBS1252840-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 830 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit J, chloroplastic

MBS1252840-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 780 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit J, chloroplastic

MBS1252840-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 975 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit 6, chloroplastic

MBS1235824-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP43 chlorophyll apoprotein (psbC), partial

MBS7066594-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Photosystem II CP47 chlorophyll apoprotein (psbB), partial

MBS7066847-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 3, chloroplastic

MBS7022911-002mg MyBiosource 0.02mg 1390 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 3, chloroplastic

MBS7022911-01mg MyBiosource 0.1mg 2355 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 3, chloroplastic

MBS7022911-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 10545 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 4L, chloroplastic

MBS7023025-002mg MyBiosource 0.02mg 1365 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 4L, chloroplastic

MBS7023025-01mg MyBiosource 0.1mg 2330 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 4L, chloroplastic

MBS7023025-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 10445 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 6, chloroplastic

MBS7023111-002mg MyBiosource 0.02mg 1455 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 6, chloroplastic

MBS7023111-01mg MyBiosource 0.1mg 2420 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 6, chloroplastic

MBS7023111-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 10840 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (rbcL)

MBS1368665-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1340 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (rbcL)

MBS1368665-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1035 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (rbcL)

MBS1368665-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1135 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (rbcL)

MBS1368665-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1210 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (rbcL)

MBS1368665-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1290 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit 5, chloroplastic, partial

MBS1025514-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 2880 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit 5, chloroplastic, partial

MBS1025514-1mgYeast MyBiosource 1mg(Yeast) 3370 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit 4L, chloroplastic, partial

MBS7066424-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit 6, chloroplastic, partial

MBS7066765-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit 3, chloroplastic, partial

MBS7066766-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta, chloroplastic (accD)

MBS1020445-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1335 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta, chloroplastic (accD)

MBS1020445-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1025 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta, chloroplastic (accD)

MBS1020445-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1125 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta, chloroplastic (accD)

MBS1020445-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1195 EUR

Recombinant Fagopyrum esculentum subsp. ancestrale Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta, chloroplastic (accD)

MBS1020445-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1285 EUR

Rat F5-Ag ELISA Kit

ERF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat F5-Ag ELISA Kit

EGTF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human F5-Ag ELISA Kit

EHF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep F5-Ag ELISA Kit

ESF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse F5-Ag ELISA Kit

EMF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine F5-Ag ELISA Kit

EBF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine F5-Ag ELISA Kit

ECF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit F5-Ag ELISA Kit

ERTF0045 Abclonal 96Tests 625.2 EUR
Spośród 91 izolatów, 12 typów POT obejmujących 38 izolowanych szczepów MRSA uznano za nakładające się. Pięć z nich wykryto na różnych oddziałach, a pozostałych siedem na tym samym oddziale, w tym na izbie przyjęć. Trzy z siedmiu szczepów POT 93-155-111 wykryto na oddziale chirurgicznym, a wszystkie cztery szczepy POT 93-157-61 wykryto na oddziale kardiochirurgicznym. Dane te sugerują, że przeniesienie szczepów MRSA z tymi samymi typami POT z tych samych oddziałów miało charakter szpitalny oraz że POT dokładnie i szybko identyfikował szczepy MRSA, co pozwalało na skuteczną kontrolę infekcji i przenoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *