• 10 czerwca, 2022

Enterotoksynogenne enterotoksyny Escherichia coli regulują nabłonkowy do odpornościowy przekaźnik cytokin IL-33 i IL-1Ra

Enterotoksygenna  Escherichia coli  (ETEC) pozostaje główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności z powodu biegunki u dzieci w placówkach o niskich zasobach. Niewiele badań analizowało konsekwencje jednoczesnego zatrucia termostabilnymi (ST) i termolabilnymi (LT) enterotoksynami, pomimo zwiększonej częstości występowania dzikich izolatów ETEC wyrażających obie toksyny. Dlatego zastosowaliśmy kombinację hodowli tkankowej i mysich modeli, aby zbadać wpływ jednoczesnego zatrucia ST+LT na odpowiedzi komórek nabłonkowych i szpikowych. Donosimy, że LT indukuje trwałe odpowiedzi IL-33 i IL-1Ra w komórkach nabłonka jelitowego T84 poprzez produkcję cAMP i aktywację kinazy białkowej A.
  • Wykazujemy, że połączone zatrucie ST+LT przyspiesza transkrypcyjne odpowiedzi nabłonka indukowane wolniej przez sam LT. Zależna od ST i LT akumulacja płynu  w świetle in vivo  koreluje ze znacznym wzrostem poziomu IL-33 i IL-1Ra w zeskrobinach błony śluzowej jelita cienkiego.
  • Ponadto myszy z niedoborem receptora IL-33 (IL-33R) są mniej podatne na sekrecję za pośrednictwem ST. W przedziale immunologicznym komórki szpiku wykrywają IL-33, a LT hamuje indukowane przez IL-33 wydzielanie TNFα z makrofagów, ale wzmacnia indukcję IL-6 z komórek dendrytycznych pochodzących ze szpiku kostnego, w której pośredniczy IL-33.
  • Podsumowując, nasze badania sugerują, że indukowane enterotoksyną IL-33 i IL-1Ra modulują zapalenie jelit i sygnalizację receptora IL-1 w błonie śluzowej jelita w odpowiedzi na enterotoksyny ETEC.

Acetylowanie lizyny 86  Escherichia  coli  HUβ moduluje zdolność białka do wiązania DNA

Białko wiążące DNA HU jest wysoce konserwatywne w bakteriach i jest zaangażowane w szereg procesów komórkowych i fenotypów. Podobnie jak histony eukariotyczne, HU podlega modyfikacjom potranslacyjnym. W szczególności, acetylację kilku reszt lizyny opisano w obu homologach  Escherichia coli  HU. Tutaj zbadaliśmy wpływ acetylacji w Lys67 i Lys86, zlokalizowanych odpowiednio w pętli wiążącej DNA i granicy faz  E. coli  HUβ. Stosując technikę ekspansji kodu genetycznego otrzymano jednorodne jednostki białkowe HUβ(K67ac) i HUβ(K86ac).
Acetylowanie przy Lys86 wydawało się mieć nieistotny wpływ na drugorzędową strukturę białka i stabilność termiczną. Niemniej jednak stwierdziliśmy, że ta specyficzna miejscowo acetylacja może regulować wiązanie DNA przez homodimer HU, ale nie przez heterodimer. Co ciekawe, podczas gdy acetylacja Lys86 zmniejszyła oddziaływanie homodimeru HU z krótkim dwuniciowym DNA zawierającym 2 -nukleotydową przerwę lub nacięcie, wzmocniła oddziaływanie z dłuższymi fragmentami DNA i miała minimalny wpływ na krótki, w pełni komplementarny fragment DNA. Wyniki te pokazują złożoność modyfikacji potranslacyjnych w regulacji funkcjonalnej, a także wskazują na rolę acetylacji lizyny w dostrajaniu transkrypcji genów bakterii i regulacji epigenetycznej.
ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli
ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli

Monitorowanie i analiza wczesnego ostrzegania sytuacji epidemicznej  Escherichia  coli  w oparciu o technologię Big Data i Cloud Computing

Celem tego badania jest analiza molekularnych cech epidemiologicznych i mechanizmów oporności  Escherichia coli . W ramach badań ustanowiono model przewidywania dużych zbiorów danych w chmurze obliczeniowej dla mechanizmu epidemii patogenu. Badanie ustala wczesne ostrzeganie, parametry kontrolne i model matematyczny  choroby zakaźnej Escherichia coli  oraz monitoruje sekwencję molekularną patogenu w oparciu o dyskretne wskaźniki. Do ustalenia modelu trendu epidemicznego  Escherichia coli zastosowano nieliniowe równanie modelu matematycznego . Z badania wynika, że ​​zastosowanie modelu pozwala kontrolować błąd względny na poziomie około 5%. Eksperyment potwierdza skuteczność modelu kombinowanego.

Patofizjologia enteropatogennej  Escherichia  coli  podczas infekcji gospodarza

Enteropatogenna  Escherichia coli  (EPEC) jest główną przyczyną biegunki dziecięcej w krajach rozwijających się. Jednak ostatnio często zgłaszane są sporadyczne epidemie wywołane przez ten drobnoustrój w krajach rozwiniętych. Jako ważny patogen odzwierzęcy, EPEC jest corocznie monitorowany w kilku krajach. Cechą charakterystyczną zakażenia EPEC jest tworzenie się przyczepiających się i zacierających (A/E) zmian w jelicie cienkim. Aby ustalić zmiany A/E podczas infekcji przewodu pokarmowego (GIT) , EPEC musi się rozwijać w różnych środowiskach GIT. Odnotowano różne reakcje stresowe EPEC.
Odpowiedzi te odgrywają znaczącą rolę w pomaganiu E.  coli  w przejściu przez środowiska GIT i   zakażeniu E. coli . Jedną z takich odpowiedzi jest ostra odpowiedź. Pośredniczy w tym tetrafosforan guanozyny. Co ciekawe, wcześniejsze badania wykazały, że ostra odpowiedź jest uniwersalnym mechanizmem regulacji wirulencji obecnym w wielu patogenach bakteryjnych, w tym w EPEC. Jednak biologiczne znaczenie ostrej odpowiedzi bakterii zarówno w EPEC, jak i jej interakcji z gospodarzem podczas infekcji GIT jest niejasne. Należy to wyjaśnić, aby poszerzyć nasz wgląd w patogenezę EPEC. W tym przeglądzie omówiono różne odpowiedzi, w tym odpowiedź ostrą, EPEC podczas infekcji GIT, aby zapewnić nowy wgląd w patofizjologię EPEC w GIT.

Określenie skuteczności profilaktycznej i terapeutycznej szczepu probiotycznego  Escherichia  coli  39-SN

Obecnie istotne jest zachowanie i wychowanie zdrowych, dobrze rozwiniętych nowonarodzonych zwierząt przystosowanych do nowych warunków, które stanowią podstawę do zwiększenia wydajności chowu zwierząt. Choroby przewodu pokarmowego powodują główne straty młodych zwierząt. Ostre choroby przewodu pokarmowego cieląt, jagniąt, prosiąt i kurcząt są w Kazachstanie szeroko rozpowszechnione. Badanie ma na celu opracowanie konkurencyjnej kompozycji leczniczej i profilaktycznej opartej na probiotycznych szczepach bakterii. W badaniach uwzględniono nowoczesne, certyfikowane i znormalizowane badania biochemiczne, mikrobiologiczne, biologii molekularnej.
Właściwości morfologiczne, kulturowe i biochemiczne kultur badano zgodnie z ogólnie przyjętymi schematami. Do matematycznej obróbki wyników wykorzystano standardowe metody wyznaczania średnich i ich błędów średnich . Najczęstszymi metodami zwalczania chorób u młodych zwierząt są antybiotyki, sulfonamidy i nitrofurany.
Jednak stosowanie środków przeciwbakteryjnych często prowadzi do śmierci normalnej mikroflory, zaburzania mikrobiocenozy przewodu pokarmowego, pojawienia się drobnoustrojów o oporności na leki oraz obniżenia jakości produktu. W związku z tym bardzo istotny jest kierunek biotechnologii zaangażowany w rozwój i tworzenie przyjaznych dla środowiska preparatów mikrobiologicznych o skuteczności profilaktycznej. Przedstawiono dane dotyczące skuteczności profilaktycznej i terapeutycznej probiotycznego szczepu  Escherichia coli  39-SN.

Ocena wpływu Saccharomyces cerevisiae na ekspresję genów enterotoksyn w  Escherichia  coli  O157: H7 (EHEC) i  Escherichia  coli  H10407 (ETEC)

Najważniejszymi patogenami jelitowymi są enterotoksygenne (ETEC) i enterokrwotoczne Escherichia coli (EHEC). Probiotyki odgrywają skuteczną rolę w zmniejszaniu ekspresji genów czynników wirulencji w patogennych bakteriach jelitowych. Celem pracy jest zbadanie wpływu probiotyku Saccharomyces cerevisiae S3 na ekspresję genów enterotoksyny zarówno w ETEC, jak i EHEC. Przygotowuje się supernatant i lizat S. cerevisiae S3. Subminimalne stężenia hamujące (sub-MIC) supernatantu i lizatu wywierane są indywidualnie na O157: H7 i H10407.

ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli Strains

S0052 Nova Lifetech 100ul 255 EUR

pUZ8002

PVT12448 Nova Lifetech 2ug 280 EUR

Recombinant Escherichia coli Escherichia coli

MBS9420925-002mg MyBiosource 0.02mg 460 EUR

Recombinant Escherichia coli Escherichia coli

MBS9420925-01mg MyBiosource 0.1mg 795 EUR

Recombinant Escherichia coli Escherichia coli

MBS9420925-1mg MyBiosource 1mg 2525 EUR

Recombinant Escherichia coli Escherichia coli

MBS9420925-5x1mg MyBiosource 5x1mg 11205 EUR

Escherichia Coli (E. Coli)

GWB-72F182 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia coli (E Coli)

MBS6507461-01mg MyBiosource 0.1mg 555 EUR

Escherichia coli (E Coli)

MBS6507461-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2355 EUR

Escherichia coli

Oneq-VHA207-OneqVHA207100D Bioingentech Oneq-VHA207-100D 515 EUR

Escherichia coli

Oneq-VHA207-OneqVHA207150D Bioingentech Oneq-VHA207-150D 594 EUR

Escherichia coli

Oneq-VHA207-OneqVHA20750D Bioingentech Oneq-VHA207-50D 413 EUR

Escherichia coli

PCR-VHA207-PCRVHA20748D Bioingentech PCR-VHA207-48D 184 EUR

Escherichia coli

PCR-VHA207-PCRVHA20796D Bioingentech PCR-VHA207-96D 312 EUR

Escherichia coli (E. coli) (AP)

MBS6124644-02mL MyBiosource 0.2(mL 1725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (AP)

MBS6124644-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 7615 EUR

Escherichia coli (E. coli) (PE)

MBS6125812-02mL MyBiosource 0.2(mL 1725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (PE)

MBS6125812-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 7615 EUR

Escherichia coli (E. coli) (AP)

MBS6474867-01mL MyBiosource 0.1mL 1200 EUR

Escherichia coli (E. coli) (AP)

MBS6474867-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5260 EUR

Escherichia coli (E. coli) (PE)

MBS6474872-01mL MyBiosource 0.1mL 1200 EUR

Escherichia coli (E. coli) (PE)

MBS6474872-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5260 EUR

Escherichia coli (E. coli) (AP)

MBS6474879-01mL MyBiosource 0.1mL 860 EUR

Escherichia coli (E. coli) (AP)

MBS6474879-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (PE)

MBS6474889-01mL MyBiosource 0.1mL 860 EUR

Escherichia coli (E. coli) (PE)

MBS6474889-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (AP)

MBS6247903-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Escherichia coli (E. coli) (AP)

MBS6247903-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli (E. coli) (PE)

MBS6251798-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Escherichia coli (E. coli) (PE)

MBS6251798-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia Coli (E. Coli) HCP

GWB-5FEFC5 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia coli, O20 (E. coli)

MBS605055-02mg MyBiosource 0.2mg 730 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli)

MBS605055-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 3140 EUR

Escherichia coli (E. coli) (APC)

MBS6124877-02mL MyBiosource 0.2(mL 1725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (APC)

MBS6124877-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 7615 EUR

Escherichia coli (E. coli) (HRP)

MBS6125579-02mL MyBiosource 0.2(mL 1725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (HRP)

MBS6125579-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 7615 EUR

Escherichia coli (E. coli) (APC)

MBS6474868-01mL MyBiosource 0.1mL 1200 EUR

Escherichia coli (E. coli) (APC)

MBS6474868-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5260 EUR

Escherichia coli (E. coli) (HRP)

MBS6474871-01mL MyBiosource 0.1mL 1200 EUR

Escherichia coli (E. coli) (HRP)

MBS6474871-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5260 EUR

Escherichia coli (E. coli) (APC)

MBS6474880-01mL MyBiosource 0.1mL 860 EUR

Escherichia coli (E. coli) (APC)

MBS6474880-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (HRP)

MBS6474883-01mL MyBiosource 0.1mL 845 EUR

Escherichia coli (E. coli) (HRP)

MBS6474883-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3660 EUR

Escherichia coli (E. coli) (HRP)

MBS6250845-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Escherichia coli (E. coli) (HRP)

MBS6250845-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli (E. coli) (APC)

MBS6268756-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Escherichia coli (E. coli) (APC)

MBS6268756-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609064-01mg MyBiosource 0.1mg 365 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609064-1mg MyBiosource 1mg 1230 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609064-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5375 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609240-01mg MyBiosource 0.1mg 345 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609240-1mg MyBiosource 1mg 1230 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609240-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5375 EUR

Escherichia coli (E. coli) (FITC)

MBS6125345-02mL MyBiosource 0.2(mL 1725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (FITC)

MBS6125345-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 7615 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609795-01mg MyBiosource 0.1mg 320 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609795-1mg MyBiosource 1mg 1230 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS609795-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5375 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli)

MBS605768-02mg MyBiosource 0.2mg 705 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli)

MBS605768-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 3025 EUR

Escherichia coli (E. coli) (FITC)

MBS6474870-01mL MyBiosource 0.1mL 1200 EUR

Escherichia coli (E. coli) (FITC)

MBS6474870-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5260 EUR

Escherichia coli (E. coli) (FITC)

MBS6474882-01mL MyBiosource 0.1mL 845 EUR

Escherichia coli (E. coli) (FITC)

MBS6474882-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3660 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS632271-01mg MyBiosource 0.1mg 365 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS632271-1mg MyBiosource 1mg 1230 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS632271-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5375 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS631887-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS631887-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2430 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS633193-01mg MyBiosource 0.1mg 385 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS633193-1mg MyBiosource 1mg 1230 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli)

MBS633193-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5375 EUR

Escherichia coli (E. coli) (FITC)

MBS6249849-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Escherichia coli (E. coli) (FITC)

MBS6249849-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli (E. coli) (Biotin)

MBS6125111-02mL MyBiosource 0.2(mL 1725 EUR

Escherichia coli (E. coli) (Biotin)

MBS6125111-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 7615 EUR

Escherichia coli (E. coli) (Biotin)

MBS6474869-01mL MyBiosource 0.1mL 1200 EUR

Escherichia coli (E. coli) (Biotin)

MBS6474869-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5260 EUR

Escherichia coli (E. coli) (Biotin)

MBS6474881-01mL MyBiosource 0.1mL 845 EUR

Escherichia coli (E. coli) (Biotin)

MBS6474881-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3660 EUR

Escherichia coli (E. coli) (Biotin)

MBS6248923-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Escherichia coli (E. coli) (Biotin)

MBS6248923-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (AP)

MBS6247908-01mL MyBiosource 0.1(mL 970 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (AP)

MBS6247908-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4220 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (PE)

MBS6251803-01mL MyBiosource 0.1(mL 970 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (PE)

MBS6251803-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4220 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx411320-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415692-01mg Abbexa 0.1 mg 760.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415712-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

Escherichia Coli (E. Coli), Antibody

GWB-6ED61B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Escherichia Coli (E. Coli), Antibody

GWB-BCA000 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Escherichia Coli (E. Coli), Antibody

GWB-C48E50 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx022977-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx022977-80l Abbexa 80 µl 1012.5 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415692-200l Abbexa 200 µl 600 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415712-200l Abbexa 200 µl 537.5 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx411320-100g Abbexa 100 µg 537.5 EUR

Escherichia coli (E Coli) Antibody

MBS5680084-05mL MyBiosource 0.5mL 300 EUR

Escherichia coli (E Coli) Antibody

MBS5680084-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 1160 EUR

Escherichia coli (E Coli) Antibody

MBS568541-05mL MyBiosource 0.5mL 300 EUR

Escherichia coli (E Coli) Antibody

MBS568541-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 1160 EUR

Escherichia coli, 987P Pili (E. coli)

MBS623095-1mL MyBiosource 1mL 650 EUR

Escherichia coli, 987P Pili (E. coli)

MBS623095-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2780 EUR

Escherichia coli, J5 LPS (E. coli)

MBS606887-01mg MyBiosource 0.1mg 595 EUR

Escherichia coli, J5 LPS (E. coli)

MBS606887-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2535 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (HRP)

MBS6250850-01mL MyBiosource 0.1(mL 970 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (HRP)

MBS6250850-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4220 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (AP)

MBS6247909-01mL MyBiosource 0.1(mL 915 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (AP)

MBS6247909-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3955 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (PE)

MBS6251804-01mL MyBiosource 0.1(mL 915 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (PE)

MBS6251804-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3955 EUR

Escherichia coli, J5 LPS (E. coli)

MBS623239-1mL MyBiosource 1mL 650 EUR

Escherichia coli, J5 LPS (E. coli)

MBS623239-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2780 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (APC)

MBS6268761-01mL MyBiosource 0.1mL 970 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (APC)

MBS6268761-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4220 EUR

Escherichia coli, O157

MBS609621-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Escherichia coli, O157

MBS609621-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2430 EUR

Escherichia coli, O157

MBS609628-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Escherichia coli, O157

MBS609628-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2430 EUR

Escherichia coli, O157

MBS632000-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Escherichia coli, O157

MBS632000-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2430 EUR

Escherichia coli, O157

MBS632272-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Escherichia coli, O157

MBS632272-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2430 EUR

Escherichia coli, O157

MBS632326-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Escherichia coli, O157

MBS632326-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2430 EUR

Escherichia coli BL21

MBS6508487-005mL MyBiosource 0.05mL 480 EUR

Escherichia coli BL21

MBS6508487-01mL MyBiosource 0.1mL 650 EUR

Escherichia coli BL21

MBS6508487-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2765 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124645-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124645-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124646-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124646-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124647-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124647-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124648-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124648-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124649-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (AP)

MBS6124649-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125813-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125813-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125814-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125814-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125815-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125815-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125816-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125816-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125817-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (PE)

MBS6125817-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (FITC)

MBS6249854-01mL MyBiosource 0.1(mL 970 EUR

Escherichia coli, O2 (E. coli) (FITC)

MBS6249854-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4220 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (HRP)

MBS6250851-01mL MyBiosource 0.1(mL 915 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (HRP)

MBS6250851-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3955 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli) (AP)

MBS6247905-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli) (AP)

MBS6247905-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli) (PE)

MBS6251800-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli) (PE)

MBS6251800-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli, O157:H7 (E. coli)

MBS621868-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Escherichia coli, O157:H7 (E. coli)

MBS621868-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1440 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (APC)

MBS6268762-01mL MyBiosource 0.1mL 915 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (APC)

MBS6268762-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3955 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124878-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124878-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124879-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124879-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124880-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124880-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124881-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124881-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124882-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (APC)

MBS6124882-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125580-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125580-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125581-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125581-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125582-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125582-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125583-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125583-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125584-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (HRP)

MBS6125584-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, K99 Pili (E. coli)

MBS608268-01mg MyBiosource 0.1mg 710 EUR

Escherichia coli, K99 Pili (E. coli)

MBS608268-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3050 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (FITC)

MBS6249855-01mL MyBiosource 0.1(mL 915 EUR

Escherichia coli, O20 (E. coli) (FITC)

MBS6249855-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3955 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli) (HRP)

MBS6250847-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli) (HRP)

MBS6250847-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli) (APC)

MBS6268758-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Escherichia coli, K88A (E. coli) (APC)

MBS6268758-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Escherichia coli O157H7

Oneq-VH104-OneqVH104100D Bioingentech Oneq-VH104-100D 515 EUR

Escherichia coli O157H7

Oneq-VH104-OneqVH104150D Bioingentech Oneq-VH104-150D 594 EUR

Escherichia coli O157H7

Oneq-VH104-OneqVH10450D Bioingentech Oneq-VH104-50D 413 EUR

Escherichia coli O157H7

PCR-VH104-PCRVH10448D Bioingentech PCR-VH104-48D 184 EUR

Escherichia coli O157H7

PCR-VH104-PCRVH10496D Bioingentech PCR-VH104-96D 312 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (FITC)

MBS6125346-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (FITC)

MBS6125346-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6340 EUR

Escherichia coli, O157 (E. coli) (FITC)

MBS6125347-01mL MyBiosource 0.1(mL 1445 EUR
Ekspresję genów enterotoksyn (elt, est, stx1 i stx2) określa się następnie za pomocą techniki PCR w czasie rzeczywistym. Wyniki pokazały, że supernatant drożdży może zmniejszać ekspresję genu elt w ETEC i stx1 w EHEC. Warto zauważyć, że w innych przypadkach ekspresja genów stx1 i est wzrosła. Lizat nie miał wpływu hamującego na ekspresję genów elt, est i stx2, ale zwiększał ekspresję genów zarówno w ETEC, jak i EHEC. Ekstrakt z lizatu zmniejszył jedynie ekspresję stx1 w O157:H7. Nasze badanie pokazuje interesujące wyniki dotyczące skuteczności związków wytwarzanych przez S. cerevisiae S3 w ekspresji genów toksyn zarówno w ETEC, jak i EHEC. Zalecamy przeprowadzenie większej liczby podobnych badań w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *